Tag argiven: Louise van Santen

Mail oan Minke

Bêste Minke, Tankewol foar dyn feedback, sa’tsto it neamst, op myn oersetting fan Emily Dickinson har fers ‘I was the slightest in the House’ (F473). Ik bin wiis mei dyn lof en triuw wat ik fabrike hie reefeardich tsjin de … Fierder lêze

Pleatst yn Flessepost | Tagged , , , , , , , , | Reaksjes út op Mail oan Minke