Tag argiven: Idskia Postma

It poesyalbum fan Klaaske Anema

NRC Handelsblad wie mar ien fan de kranten en omroppen dy’t begjin 2002 kritykleas omslikken op wat it Histoarysk Sintrum Ljouwert optsjinne hie. ‘Gedicht Mata Hari gevonden’, kopte de krante boppe in berjocht oer de fynst fan in poesyalbum mei … Fierder lêze

Pleatst yn Fynsten | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reaksjes út op It poesyalbum fan Klaaske Anema

It poesyalbum fan Marie Greebe

Om 1870–1880 hinne hâldt it sjenre album amicorum op te bestean. Manlju lizze gjin freoneboek mear oan. Jonge froulju sette de tradysje fuort, mar foarm en ynhâld fan it sjenre feroarje. De opfolger fan it album amicorum krijt de namme … Fierder lêze

Pleatst yn Fynsten | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reaksjes út op It poesyalbum fan Marie Greebe

It poesyalbum fan Idskia Postma

It kin besjen lije, it poesyalbum fan Idskia. It hat in prûs bantsje fan brúnread flewiel, dêr’t it wurd ‘POESIE’ en ranken mei blommen yn parse binne. Oarspronklik wienen dy fergulde, mar op in pear gruzeltsjes nei is it goud … Fierder lêze

Pleatst yn Fynsten | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reaksjes út op It poesyalbum fan Idskia Postma