Emily Dickinson, 430

 
Bekoaring klaait in antlit
Dat men gebrekkich sjocht -
De Dame hâldt har Wale del
Bang dat de Tsjoen ferfljocht -

Mar kuert foarby har mesken -
En winsket - en ûntkeart -
Opdat net Praat - ferlet ferbant
Dat inkeld Byld - begeart -

 

A Charm invests a face
Imperfectly beheld -
The Lady dare not lift her Vail
For fear it be dispelled -

But peers beyond her mesh -
And wishes - and denies -
Lest Interview - annul a want
That Image - satisfies -

 

F430 (J421). Ofbylding: Houghton Library, Harvard University, Cambridge, MA.

Dit berjocht is delset yn Emily Dickinson en tagd . Bookmark de permalink.