E.E. Cummings, ‘earne dêr’t ik nea omreizge haw,blierkjend foarby’

 
earne dêr’t ik nea omreizge haw,blierkjend foarby
elk wjerfarren,hawwe dyn eagen harren stilte:
dyn fragylst gebeart sitte dingen yn dy’t my omslute
of sa tichteby binne dat ik se net oanreitsje kin

dyn minymste blik ûntslút my mei gemak
al haw ik mysels as fingers sletten,do iepenest
my hieltyd blomblêd foar blomblêd as Maitiid
(mei handich,heimich oanreitsjen)har earste roas

of as it dyn winsk is en slút my,dan geane
ik en myn libben o sa moai ticht,ynienen,
lykas wannear’t it hert fan dy blom betinkt
hoe’t oeral snie behoedsum delkomt;

neat fan wat wy sa al yn dizze wrâld fernimme
komt de krêft fan dyn yntinse fragilens benei:
har weefsel twingt my mei de kleur fan syn kriten
en jout mei elke sike de dea en ivich wer

(slute en iepenje,wat oan dy docht it him?
ik wit it net,mar dit giet earne yn my del:
djipper as alle roazen is fan dyn eagen de stim)
nimmen,sels de rein net,hat hannen sa smel

 

somewhere i have never travelled,gladly beyond
any experience,your eyes have their silence:
in your most frail gesture are things which enclose me,
or which i cannot touch because they are too near

your slightest look easily will unclose me
though i have closed myself as fingers,
you open always petal by petal myself as Spring opens
(touching skilfully,mysteriously)her first rose

or if your wish be to close me,i and
my life will shut very beautifully,suddenly,
as when the heart of this flower imagines
the snow carefully everywhere descending;

nothing which we are to perceive in this world equals
the power of your intense fragility:whose texture
compels me with the colour of its countries,
rendering death and forever with each breathing

(i do not know what it is about you that closes
and opens;only something in me understands
the voice of your eyes is deeper than all roses)
nobody,not even the rain,has such small hands

 

Ut W [ViVa], 1931. YouTube: ‘somewhere i have never travelled,gladly beyond’ foardroegen troch Catricia Hiebert, Poetry in Voice / les voix de la poésie, Kanada, 2019.


 

Dit berjocht is delset yn E.E. Cummings en tagd , . Bookmark de permalink.