Emily Dickinson, 1023

 
Foar dy te stjerren wie te skriel,
Dat koe de mienste Gryk.
Te libjen, Leave, is kostberder -
Sjoch, dat offrearje Ik -

Te Stjerren, och, in dinkje, klear,
Mar libje, dat omslút
It stjerren mannich kear - foar dea
Te wêzen gjin Respyt -

 

Too scanty ’twas to die for you,
The merest Greek could that.
The living, Sweet, is costlier -
I offer even that -

The Dying, is a trifle, past,
But living, this include
The dying multifold - without
The Respite to be dead -

 

F1023 (J1013). Ofbylding: Amherst College Library, Emily Dickinson Collection, set 90.

This entry was posted in Emily Dickinson and tagged . Bookmark the permalink.