E.E. Cummings, ‘stjerre is bêst)mar de Dea’

 
stjerre is bêst)mar de Dea

?o
pop
’k

soe net meie oer

de Dea as de Dea
goed
wie:want

asto(yn stee fan tinken stop te setten)

begjinst mei it te fielen,is
stjerre bjusterbaarlik
hoesa?om

dat stjerre

folslein natuerlik is;folslein
sêft
sein libben(mar

de Dea

is strikt
empirysk
& artifisjeel &

tsjoed & juridysk)

wy tankje jo
god
almachtich foar it stjerren

(ferjou ús,o libben!de sûnde fan de Dea

 

dying is fine)but Death

?o
baby
i

wouldn’t like

Death if Death
were
good:for

when(instead of stopping to think)you

begin to feel of it,dying
’s miraculous
why?be

cause dying is

perfectly natural;perfectly
putting
it mildly lively(but

Death

is strictly
scientific
& artificial &

evil & legal)

we thank thee
god
almighty for dying

(forgive us,o life!the sin of Death

 

Ut XAIPE, 1950

Dit berjocht is delset yn E.E. Cummings en tagd . Bookmark de permalink.