E.E. Cummings, ‘myn leave âlde ensafierder’

 
myn leave âlde ensafierder
tante lucy koe yn de tiid fan

de jongste oarloch fertelle
en wat mear wie sy die it ek
wêr’t elkenien no krekt foar

focht,
myn suster

isabel skoep hûnderten
(en
hûnderten)sokken om mar te
swijen oer himden fliefrije earwaarmers

ensafierder moffen ensafierder,ús
mem hope dat

ik fansels heldhaftich ensafierder
sneuvelje soe ús heit waard hieltyd
heas fan te bearen wat in foarrjocht
it wie en och hie er sels mar
kinnen wilens lei

ikke ensafierder nuet
yn de djippe drek en

safierder
(en dreamde,
ensa
        fierder,fan
Dyn laits
eagen knibbels en fan dyn Ensafierder)

 

my sweet old etcetera
aunt lucy during the recent

war could and what
is more did tell you just
what everybody was fighting

for,
my sister

isabel created hundreds
(and
hundreds)of socks not to
mention shirts fleaproof earwarmers

etcetera wristers etcetera,my
mother hoped that

i would die etcetera
bravely of course my father used
to become hoarse talking about how it was
a privilege and if only he
could meanwhile my

self etcetera lay quietly
in the deep mud et

cetera
(dreaming,
et
   cetera,of
Your smile
eyes knees and of your Etcetera)

 

Ut is 5, 1926

Dit berjocht is delset yn E.E. Cummings en tagd . Bookmark de permalink.