Georg Trakl, Underweis

 
Underweis

Jûns droegen sy de frjemdling de roukeamer yn;
In rook fan tarre; it sêfte rûzen fan reade platanen;
De donkere flecht fan de kaen; op it plein waard wacht hâlden.
De sinne is yn swart linnen weisonken; hieltyd keart dy foarbye jûn werom.
Yn de sydkeamer spilet de suster in sonate fan Schubert.
Hiel sêft sinkt har glimk yn de ferfallen fontein,
Dy’t blauwich yn de skimer rûst. O, hoe âld is ús laach.
Immen flústeret ûnder yn de tún; immen hat dizze swarte himel ferlitten.
Op de kommoade geurje apels. Beppe stekt gouden kearsen oan.

O, hoe myld is de hjerst. Sêft klinke ús stappen yn it âlde park
Under hege beammen. O, hoe earnstich is it hyasinten antlit fan de skimer.
De blauwe wel oan dyn fuotten, heimich de reade stilte fan dyn mûle,
Omtsjustere troch slomjend leaf, it donkere goud fan wilige sinneblommen.
Dyn eachlidden binne swier fan moansied en dreame sêft op myn foarholle.
Stille klokken trilje troch it boarst. As in blauwe wolk
Is dyn antlit op my delsonken yn de skimer.

In liet by de gitaar dat yn in frjemde kroech opklinkt,
De wylde flearstrûken dêr, in lang foarbye novimberdei,
Fertroude stappen op de skimerige trep, it oansjoch fan brúnberikke balken,
In iepen finster dêr’t in swiet hoopjen achterbleau –
Unsisber is dat alles, o God, oandien giet men op de knibbels.

O, hoe donker is dizze nacht. In poarperen flam
Dôve oan myn mûle út. Yn de stilte
Stjert it iensume snarespul fan de bange siele wei.
Lit it gewurde, as dronken fan wyn de holle yn de goate sinkt.

 

Unterwegs

Am Abend trugen sie den Fremden in die Totenkammer;
Ein Duft von Teer; das leise Rauschen roter Platanen;
Der dunkle Flug der Dohlen; am Platz zog eine Wache auf.
Die Sonne ist in schwarze Linnen gesunken; immer wieder kehrt dieser vergangene Abend.
Im Nebenzimmer spielt die Schwester eine Sonate von Schubert.
Sehr leise sinkt ihr Lächeln in den verfallenen Brunnen,
Der bläulich in der Dämmerung rauscht. O, wie alt ist unser Geschlecht.
Jemand flüstert drunten im Garten; jemand hat diesen schwarzen Himmel verlassen.
Auf der Kommode duften Äpfel. Großmutter zündet goldene Kerzen an.

O, wie mild ist der Herbst. Leise klingen unsere Schritte im alten Park
Unter hohen Bäumen. O, wie ernst ist das hyazinthene Antlitz der Dämmerung.
Der blaue Quell zu deinen Füßen, geheimnisvoll die rote Stille deines Munds,
Umdüstert vom Schlummer des Laubs, dem dunklen Gold verfallener Sonnenblumen.
Deine Lider sind schwer von Mohn und träumen leise auf meiner Stirne.
Sanfte Glocken durchzittern die Brust. Eine blaue Wolke
Ist dein Antlitz auf mich gesunken in der Dämmerung.

Ein Lied zur Guitarre, das in einer fremden Schenke erklingt,
Die wilden Hollunderbüsche dort, ein lang vergangener Novembertag,
Vertraute Schritte auf der dämmernden Stiege, der Anblick gebräunter Balken,
Ein offenes Fenster, an dem ein süßes Hoffen zurückblieb –
Unsäglich ist das alles, o Gott, daß man erschüttert ins Knie bricht.

O, wie dunkel ist diese Nacht. Eine purpurne Flamme
Erlosch an meinem Mund. In der Stille
Erstirbt der bangen Seele einsames Saitenspiel.
Laß, wenn trunken von Wein das Haupt in die Gosse sinkt.

 

Ut Sebastian im Traum, 1915

This entry was posted in Georg Trakl and tagged . Bookmark the permalink.