Ingeborg Bachmann, Fal ôf, hert

 
Fal ôf, hert

Fal ôf, hert, fan de beam fan de tiid,
fal, jimme blêden, út de beklomme tûken
dy’t de sinne ienris omearme,
fal sa’t triennen falle út it wiidiepen each!

Al wynderet de lok noch dagenlang
de lângod om de brún wurden foarholle,
ûnder it himd drukt de fûst
al op de gapjende wûne.

Wês dêrom hurd as de teare rêch fan de wolken
him foar dy noch ienris bûcht,
hâld it foar neat as de Hymettos de raten
noch ienris foar dy follet.

Want foar de lânman telt in raai by drûchte amper,
in simmer amper foar ús grutte geslacht.

En wêr tsjûget dyn hert al fan?
Tusken juster en moarn slingeret it,
lûdleas en frjemd,
en wat it slacht
is al syn fal út de tiid.

 

Fall ab, Herz

Fall ab, Herz, vom Baum der Zeit,
fallt, ihr Blätter, aus den erkalteten Ästen,
die einst die Sonne umarmt’,
fallt, wie Tränen fallen aus dem geweiteten Aug!

Fliegt noch die Locke taglang im Wind
um des Landgotts gebräunte Stirn,
unter dem Hemd preßt die Faust
schon die klaffende Wunde.

Drum sei hart, wenn der zarte Rücken der Wolken
sich dir einmal noch beugt,
nimm es für nichts, wenn der Hymettos die Waben
noch einmal dir füllt.

Denn wenig gilt dem Landmann ein Halm in der Dürre,
wenig ein Sommer vor unserem großen Geschlecht.

Und was bezeugt schon dein Herz?
Zwischen gestern und morgen schwingt es,
lautlos und fremd,
und was es schlägt,
ist schon sein Fall aus der Zeit.

 

Ut Die gestundete Zeit, 1953. De Hymettos is in berchrêch by Athene, al yn de âldheid ferneamd fanwegen de huning dy’t dêr weikaam.

This entry was posted in Ingeborg Bachmann and tagged . Bookmark the permalink.