Ingeborg Bachmann, Bohemen leit oan see

 
Bohemen leit oan see

Bin’ hjirre huzen grien, ik gean in hûs noch yn.
Bin’ hjir de brêgen geef, ik rin op goede grûn.
Wurdt leafdes lêst nea leanne, ik mis hjir graach it lean.

Bin ik it net, dan is it ien like goed as ik.

Swet hjir in wurd oan my, ik lit it swette.
Bohemen leit oan see? Dan leau ik wer de seeën.
En leau ik noch oan see, dan hoopje ik op lân.

Bin ik it, dan is ’t wa ek, net folle oars as ik.
Ik wol neat mear foar my. Ik wol te grûne gean.

Te grûne: nei de see, dêr fyn ik wer Bohemen.
Te grûne gongen, wurd ik rêstich wekker.
’k Wit no oant op de boaiem, en ik bin ûnferlern.

Kom hjirre, jim Bohemers, seefarders, havenhuorren en skippen
op drift. Bin’ jim net graach Boheemsk, jim Illyrjers, Feronezers
en Fenesjanen. Fier de komeedzjes op dy’t laitsje litte

En om te gûlen binne. Fersin jim hûndertris,
lykas ik my fersinde en proeven nea trochstie,
dochs haw ik se trochstien, ja alle kearen wer.

Lykas Bohemen die en op in moaie dei
oan see genede krige en no oan ’t wetter leit.

Ik swet noch oan in wurd en swet oan in oar lân,
ik swet, hoe’n bytsje ek, oan alles hieltyd mear,

Bohemer, in fagant, dy’t neat hat, neat dat bynt,
my is noch inkeld jûn, troch in ûntstriden see, lân fan myn kar te sjen.

 

Böhmen liegt am Meer

Sind hierorts Häuser grün, tret ich noch in ein Haus.
Sind hier die Brücken heil, geh ich auf gutem Grund.
Ist Liebesmüh in alle Zeit verloren, verlier ich sie hier gern.

Bin ich’s nicht, ist es einer, der ist so gut wie ich.

Grenzt hier ein Wort an mich, so laß ich’s grenzen.
Liegt Böhmen am Meer, glaub ich den Meeren wieder.
Und glaub ich noch ans Meer, so hoffe ich auf Land.

Bin ich’s, so ist’s ein jeder, der ist soviel wie ich.
Ich will nichts mehr für mich. Ich will zugrunde gehn.

Zugrund – das heißt zum Meer, dort find ich Böhmen wieder.
Zugrund gerichtet, wach ich ruhig auf.
Von Grund auf weiß ich jetzt, und ich bin unverloren.

Kommt her, ihr Böhmen alle, Seefahrer, Hafenhuren und Schiffe
unverankert. Wollt ihr nicht böhmisch sein, Illyrer, Veroneser,
und Venezianer alle. Spielt die Komödien, die lachen machen

Und die zum Weinen sind. Und irrt euch hundertmal,
wie ich mich irrte und Proben nie bestand,
doch hab ich sie bestanden, ein um das andre Mal.

Wie Böhmen sie bestand und eines schönen Tags
ans Meer begnadigt wurde und jetzt am Wasser liegt.

Ich grenz noch an ein Wort und an ein andres Land,
ich grenz, wie wenig auch, an alles immer mehr,

ein Böhme, ein Vagant, der nichts hat, den nichts hält,
begabt nur noch, vom Meer, das strittig ist, Land meiner Wahl zu sehen.

 

Ut it skift ‘Gedichte 1964–1967’ yn Sämtliche Gedichte, 1998. Ofbyldings: ‘Böhmen liegt am Meer’, eardere ferzje yn typoskript en hânskrift, Österreichische Nationalbibliothek, Wenen.


 

This entry was posted in Ingeborg Bachmann and tagged . Bookmark the permalink.