Ingeborg Bachmann, Wiswier

 
Wiswier
Foar Anna Achmatova

Wa’t nea om in wurd ferlegen sitten hat,
en ik sis jimme,
wa’t allinne himsels te rêden wit
en mei de wurden –

dy is net te rêden.
Net lâns de koarte wei
en net lâns de lange.

In inkelde sin hâldber te meitsjen,
oan te hâlden yn de bimbam fan wurden.

Dy sin skriuwt nimmen
dy’t net ûnderskriuwt.

 

Wahrlich
Für Anna Achmatova

Wem es ein Wort nie verschlagen hat,
und ich sage es euch,
wer bloß sich zu helfen weiß
und mit den Worten –

dem ist nicht zu helfen.
Über den kurzen Weg nicht
und nicht über den langen.

Einen einzigen Satz haltbar zu machen,
auszuhalten in dem Bimbam von Worten.

Es schreibt diesen Satz keiner,
der nicht unterschreibt.

 

Ut it skift ‘Gedichte 1964–1967’ yn Sämtliche Gedichte, 1998. Ferlykje Johannes 6:47: ‘Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer glaubt, der hat das ewige Leben’ (Lutherbibel 2017). Yn it Frysk is dat ‘Wiswier, wiswier siz ik jimme: dy’t yn my leaut, hat it ivige libben’ (Bibeloersetting 1946) of ‘Wiswier, wiswier, Ik sis jimme: dy’t leaut, hat ivich libben’ (Bibeloersetting 1978). Bachmann droech ‘Wahrlich’ foar by de útrikking fan de Premio Etna-Taormina oan Anna Achmatova op 12 desimber 1964.

Dit berjocht is delset yn Ingeborg Bachmann en tagd , . Bookmark de permalink.