Emily Dickinson, 547

 
In Stjergefal, yn it Hûs hjir Tsjinoer,
It barde Hjoed - saniis -
Ik wit it troch it oansicht, njoer,
Dat Sa’n Hûs - eigen is -

De Buorlju rûzje yn en út -
De Dokter - rydt wer fuort -
Meganysk iepenet in Rút -
In Pûl gelyk - abrupt -

Ien toarket in Matras bûtendoar -
De Bern drafkje foarby -
Se tantsje oft it dêrop - stoar -
As Jonge - die ’k ek mei -

De Predikant - stapt it Hûs yn -
As kaam it Him no ta -
As wie er Baas - fan ’t rouwend Folk -
Mei Jonkjes - deropta.

En dan de Klaaister - en de Fint -
Grouwélich is syn Baan -
Dy’t fan it Hûs de maten nimt -

’k Foarsjoch in Karavaan -

Fan Kwastkes - en fan Koetsen - swart -
’t Lêst as in Hingelboerd -
Dit Aan te hawwen fan it Nijs -
Yn in Provinsjestêd -

 

There’s been a Death, in the Opposite House,
As lately as Today -
I know it, by the numb look
Such Houses have - alway -

The Neighbors rustle in and out -
The Doctor - drives away -
A Window opens like a Pod -
Abrupt - mechanically -

Somebody flings a Mattrass out -
The Children hurry by -
They wonder if it died - on that -
I used to - when a Boy -

The Minister - goes stiffly in -
As if the House were His -
And He owned all the Mourners - now -
And little Boys - besides.

And then the Milliner - and the Man
Of the Appalling Trade -
To take the measure of the House -

There’ll be that Dark Parade -

Of Tassels - and of Coaches - soon -
It’s easy as a Sign -
The Intuition of the News -
In just a Country Town -

 

F547 (J389)

This entry was posted in Emily Dickinson and tagged . Bookmark the permalink.