Robert Frost, Fjoer en iis

 
Fjoer en iis

A seit, de wrâld fergiet yn fjoer.
B seit, yn iis krijt dy syn lean.
Wat ik oan hertstocht ea wjerfoer,
Set my by A yn it partoer.
Mar moast de wrâld twaris fergean,
Dan ken ik haat no sa presiis
Dat ’k sis, foar ûndergong is iis
Ek hiel probaat, it soe folstean.

 

Fire and Ice

Some say the world will end in fire,
Some say in ice.
From what I’ve tasted of desire
I hold with those who favor fire.
But if it had to perish twice,
I think I know enough of hate
To say that for destruction ice
Is also great
And would suffice.

 

Ut New Hampshire, 1923

Dit berjocht is delset yn Robert Frost en tagd . Bookmark de permalink.