Emily Dickinson, 720

 
Wat as de See ris spjalt
En dan ien mear sjen lit -
En dy - ien mear - en Trijeresom
Bin’ sy noch mar Unthjit -

Fan Seeën oan ien wei -
Troch Kusten ûnbesocht -
Sysels fan takom Seeën de Seam -
De Ivichheid - is Soks -

 

As if the Sea should part
And show a further Sea -
And that - a further - and the Three
But a Presumption be -

Of Periods of Seas -
Unvisited of Shores -
Themselves the Verge of Seas to be -
Eternity - is Those -

 

F720 (J695)

Dit berjocht is delset yn Emily Dickinson en tagd . Bookmark de permalink.