Emily Dickinson, 656

 
Ik gong Betiid - Besocht de See -
Tegearre mei myn Hûn -
Mearminnen yn de Kelder
Dûkten op om my te sjen -

En Klippers - op de Solder
Rikten my in Himpen Hân -
In Mûs wie Ik - sa mienden sy -
Dy’t strâne wie - op Sân -

Sa net - gjin Man brocht My út stee -
Oant oer myn sljochte Skoech
It Tij kaam - oer myn Skelk - myn Gurl -
Oer ’t Lyfke dat Ik droech -

Hy die as iet Er my graach op -
Alhiel - as drippen Dau
Op de Mouwe fan in Hynsteblom -
Ek Ik - gong doe - mar gau -

En Hy - Hy folge - deun op my -
Ik fielde op myn Foet
Syn Sulveren Hakke - Oer Myn Skuon
Kaam Parlemoer - in Floed -

Doe moeten Wy de Froede Stêd -
Net Ien leau ’k dat Er koe -
En bûgjend - Mânsk op my syn blik -
Joech doe de See him ôf -

 

I started Early - Took my Dog -
And visited the Sea -
The Mermaids in the Basement
Came out to look at me -

And Frigates - in the Upper Floor
Extended Hempen Hands -
Presuming Me to be a Mouse -
Aground - opon the Sands -

But no Man moved Me - till the Tide
Went past my simple Shoe -
And past my Apron - and my Belt
And past my Boddice - too -

And made as He would eat me up -
As wholly as a Dew
Opon a Dandelion’s Sleeve -
And then - I started - too -

And He - He followed - close behind -
I felt His Silver Heel
Opon my Ancle - Then My Shoes
Would overflow with Pearl -

Until We met the Solid Town -
No One He seemed to know -
And bowing - with a Mighty look -
At me - The Sea withdrew -

 

F656 (J520). Ofbyldings: Houghton Library, Harvard University, Cambridge, MA.

This entry was posted in Emily Dickinson and tagged . Bookmark the permalink.