E.E. Cummings, ‘No lis ik(mei oeral om)my(hinne’

 
No lis ik(mei oeral om)my(hinne
it breed domp djip klinken
fan rein;en fan jimmer en fan nearne)en

wat in minlik bewolkomjend donkerst–

no lis ik my del(yn in aldersteilst
mear as muzyk)fielen:sinneljocht is
(libben en dei binne)mar liend,wylst
nacht jûn is(nacht en dea en de rein

jûn binne;en jûn is hoe skitterjend snie)

no lis ik my del en dream fan(gjin ding
dat ik of wa ek do of immen
begjinne kin te begjinnen te betinken)

in ding dat nimmen hâlde mei.
no lis ik my del om fan Maitiid te dreamen

 

Now i lay(with everywhere around)
me(the great dim deep sound
of rain;and of always and of nowhere)and

what a gently welcoming darkestness–

now i lay me down(in a most steep
more than music)feeling that sunlight is
(life and day are)only loaned:whereas
night is given(night and death and the rain

are given;and given is how beautifully snow)

now i lay me down to dream of(nothing
i or any somebody or you
can begin to begin to imagine)

something which nobody may keep.
now i lay me down to dream of Spring

 

Ut 73 Poems, 1963. YouTube: Rose Hips & Ships, ‘Now I Lay’, 2015, muzyk en sang: Katherine Perkins.

Dit berjocht is delset yn E.E. Cummings en tagd . Bookmark de permalink.