Emily Dickinson, 445

 
Se slute my yn Proaza op -
As Famke waard Ik al
Troch harren yn in Kast dien -
Se woenen my graach “stil” -

Stil! Koenen se mar gluorkje
Nei myn Brein - dat draait en docht -
Se sette noch in Fûgel
Foar Ferrie - yn it Kasjot -

Foar him folstiet de wil
En sjoch - mei it Gemak
Fan Stjerren - del op Finzenskip
En laitsje - Foar my ek -

 

They shut me up in Prose -
As when a little Girl
They put me in the Closet -
Because they liked me “still” -

Still! Could themself have peeped -
And seen my Brain - go round -
They might as wise have lodged a Bird
For Treason - in the Pound -

Himself has but to will
And easy as a Star
Look down opon Captivity -
And laugh - No more have I -

 

F445 (J613)

This entry was posted in Emily Dickinson and tagged . Bookmark the permalink.