E.E. Cummings, ‘stel it Libben is in âld man’

 
stel
it Libben is in âld man dy’t op ’e holle blommen draacht.

de jonge dea sit yn in kafee
en glimket,in jildstik tusken
tomme en wiisfinger

(ik sis tsjin dy “sil er blommen keapje”
en “de Dea is jong
it libben hat in stúsjekoarden broek oan
it libben waggelet,it libben hat in burd” sis

ik tsjin dy en do swijst.—“Sjochst
it Libben?it is dêr en hjir
of dat of dit
of neat of in âld man,foar 3 tredde
yn sliep,mei blommen
op ’e holle,aloan ropt er
nei nimmen wat oer les
roses les bluets
                             ja,
                                  sil Er guon keapje?
Les belles bottes—hear ris oan
,pas chères”)

en myn leave andere stadich ik leau fan al.    Mar
ik leau dat ik noch in oar sjoch

der is in dame,mei de namme Neierhân
se sit nêst de jonge dea,is himpen;
hâldt fan blommen.

 

suppose
Life is an old man carrying flowers on his head.

young death sits in a café
smiling,a piece of money held between
his thumb and first finger

(i say “will he buy flowers” to you
and “Death is young
life wears velour trousers
life totters,life has a beard” i

say to you who are silent.—”Do you see
Life?he is there and here,
or that,or this
or nothing or an old man 3 thirds
asleep,on his head
flowers,always crying
to nobody something about les
roses les bluets
                             yes,
                                    will He buy?
Les belles bottes—oh hear
,pas chères”)

and my love slowly answered I think so.    But
I think I see someone else

there is a lady,whose name is Afterwards
she is sitting beside young death,is slender;
likes flowers.

 

Ut &, 1925

This entry was posted in E.E. Cummings and tagged . Bookmark the permalink.