Anne Sexton, De skriuwster fan de Jezus-kladden sprekt

 
De skriuwster fan de Jezus-kladden sprekt

Yn myn dream
molk ik in ko.
It skriklike jaar,
in grutte rubberen leelje,
switte yn myn fingers
en doe’t ik spete
en wachte op it moannewiet
en op de wite mem,
spuite der bloed út
dat my mei skamte oerduts.
Doe spruts God ta my en sei:
De lju sizze inkeld goeds oer krysttiid.
Wolle sy wat ferkeards sizze,
dan flústerje se.
Dus gong ik nei de boarne en luts
in poppe út it holle wetter.
Doe spruts God ta my en sei:
Hjirre. Nim dizze piperkoekefrouwe
en doch har yn dyn ûne.
As de ko bloed jout
en Kristus berne is,
moat elk fan ús offers ite.
Moat elk fan ús moaie froulju ite.

 

The Author Of The Jesus Papers Speaks

In my dream
I milked a cow,
the terrible udder
like a great rubber lily
sweated in my fingers
and as I yanked,
waiting for the moon juice,
waiting for the white mother,
blood spurted from it
and covered me with shame.
Then God spoke to me and said:
People say only good things about Christmas.
If they want to say something bad,
they whisper.
So I went to the well and drew a baby
out of the hollow water.
Then God spoke to me and said:
Here. Take this gingerbread lady
and put her in your oven.
When the cow gives blood
and the Christ is born
we must all eat sacrifices.
We must all eat beautiful women.

 

The Jesus Papers [IX], út The Book of Folly, 1972

Dit berjocht is delset yn Anne Sexton en tagd . Bookmark de permalink.